Vad är teknisk isolering?

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

 • Minska värme- och kylförluster
 • Förhindra legionella
 • Förhindra kondensbildning
 • Begränsa brandspridning
 • Dämpa ljud
 • Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
 • Spara pengar och sist men inte minst för att minska miljöpåverkan

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

En utredning från Ecofys visar att potentialen för teknisk isolering inom industrin är cirka 4,5 TWh i Sverige.

Vi kan inte rädda världen genom att isolera rör, kanaler och energiprocesser men den tekniska isoleringen är viktigt ur energisynpunkt och för att säkra prestanda, säkerhet, ekonomi och energi.

Sammanfattning Teknisk Isolering

Teknisk isolering används för värme- och kylisolering av VVS- och industriinstallationer inom en mängd olika områden. Temperaturen på det som ska isoleras kan variera från extremt kallt till väldigt varmt.

VVS

Installationer för Värme, Ventilation och sanitet (VVS) har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också fokusera på att de blir rätt isolerade med de funktioner som krävsbåde vad det gäller värme och kyla.

Process och industri

Industrin står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser och för mer än en tredjedel av den slutliga energianvändningen i Sverige. Lägsta möjliga energiförbrukning och maximal effektiv livslängd hos anläggningen är mycket värdefulla fördelar. En effektivare användning av energi bidrar också till minskad belastning på klimatet och miljön och till en tryggare energiförsörjning.

Marin

Varvsindustrin har mycket höga krav på säkerhet och komfort,  brandskydd, värmeisoleringen och ljudnivåer på ett fartyg måste uppfylla mycket höga krav. Produkter och konstruktioner som används i fartyg måste brandtestas och godkännas enligt IMO:s regler (International Maritime Organization).

Teknisk isolering säkerställer funktionen

Gemensamt för dessa användningsområden är att isoleringen bidrar till att säkerställa en eller flera funktioner. Det kan till exempel gälla att distribuera värme eller kyla från en plats till en annan, eller att bibehålla en bestämd temperatur i ett utrymme. Teknisk isolering är också mycket viktigt ur en säkerhets- och hälsoaspekt si att man inte bränner sig eller riskerar legionella bakterier.

Isolering av rör, kanaler och industrianläggningar

Inom byggsektorn isoleras rör och kanaler bland annat för värme/brand- och kondensisolering. Inom industrisektorn isoleras cisterner, ugnar, kokare, köld- och värmebärande rörledningar. I Ventilationsaggregat och kanaler används isolering för att dämpa buller, men även för att bibehålla värme och kyla samt för att begränsa brandspridning.

I vissa fall är isoleringen helt nödvändig för att avsedd funktion skall uppnås, i andra fall har den en avgörande betydelse för driftsekonomin.

Övergripande mål

De övergripande målen från Boverket och andra myndigheter styr kriterier om hur byggnaden och dess installationer ska beräknas. Man anger till exempel vattentemperaturen i rören som är viktigt av hälsoskäl, och energianvändningen för ett bostadshus i kWh per kvadratmeter eller brandkrav på ventilationskanaler.

Ekonomi

Man vill självklart göra en ekonomisk isolering som möjligt. Investeringen måste ställas i relation till hur mycket man får tillbaka genom minskad kostnad för värmeförlust, genom besparing tack vare att man kan installera en mindre värmeanläggning, få bättre verkningsgrad etc. Man ska också ta hänsyn till energiprisökningar. Investeringskostnaden betalar sig väldigt snabbt.

Teknik

Teknisk problematik kan vara att ha tillgång till en liten värmecentral samtidigt som man har långt avstånd till värmekällan. Då får man stora värmeförluster och temperaturfall om man inte isolerar tillräckligt.
Med kännedom om olika materials egenskaper samt de formler som finns i olika broschyrer från tillverkare av isolermaterial, kan man dimensionera sin isolering. Ofta finns även beräkningsprogram till hjälp.

Dimensionering

Dimensioneringen ska ta hänsyn till ekonomiska, tekniska och processmässiga skäl, det vill säga värme, temperatur, hälsa, säkerhet, drift och komfort.

Tillverkarna av teknisk isolering har beräkningsprogram för omfattande uträkningar. I Programmen matar du in värden i olika moduler beroende av vilket arbete du ska utföra och vad du vill beräkna, till exempel värmeförlusten, energianvändningen, materialval för kondensisolering och så vidare. På så sätt får du en rätt dimensionerad teknisk isolering. Denna ska förstås beställaren av hela installationen också ta del av.

Olika typer av isoleringsmaterial du kommer att arbeta med

 • Mineralull
 • Glasnull
 • Keramiska fibrer
 • Cellgummi

Olika produkter du kommer i kontakt med

 • Rörskål
 • Isoleringsskivor
 • Nätmattor
 • Lamellmattor
 • Cellgummiskivor
 • Cellgummislangar
 • Cellgummilim

Vikten av personlig skyddsutrustning

När vi utför olika yrkesuppgifter bör vi förses med personlig skyddsutrustning. Det är ett av nyckelvillkoren för att upprätthålla arbetsmiljöregler på ett företag.

Vad är personlig skyddsutrustning?

Personlig skyddsutrustning har använts i flera år på stora och små företag, men även på andra arbetsförmedlingar. Dess definition anges i arbets- och socialministerns förordning av den 26 september 1997 om allmänna bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Som lagen anger innebär personlig skyddsutrustning:

alla arbetsmiljöskyddsåtgärder utformade för att skydda människor mot farliga och skadliga faktorer som kan finnas individuellt eller gemensamt i arbetsmiljön.

Skyddet av arbetstagarnas liv och hälsa är arbetsgivarnas skyldighet. Det är de som ska ordna säker infrastruktur på arbetsplatsen. De måste förse sin personal med lämpliga mängder lämpliga personliga skyddskläder och andra åtgärder för att skydda lemmar, huvud, öron, ögon etc.

9 grundläggande typer av personlig skyddsutrustning

 • personliga skyddskläder,
 • skydd för nedre extremiteter,
 • skydd för övre extremiteter och knän,
 • huvudsköldar,
 • skyddsåtgärder för ögon och ögonlock,
 • skyddsåtgärder för öronen,
 • skyddsåtgärder för luftvägarna,
 • allmän skyddsutrustning,
 • skyddsåtgärder som används vid arbete på höjd.

Det är värt att notera att listan ovan över anställdas personliga skyddsutrustning inte omfattar arbetskläder eller uniformer. Personlig arbetsmiljöutrustning ska inte heller förväxlas med ett kollektivt skydd, till exempel till- och frånluftssystem installerade i rum.

Vilken personlig skyddsutrustning ska användas på arbetsplatsen?

Som ett resultat av civillagen vilar det exklusiva ansvaret för valet av personlig skyddsutrustning på arbetsgivaren (eller någon person som han kan utse). Enligt lagen ska beskyddare tilldelas tvångsfritt och kostnadsfritt. Företagets föreskrifter och standarder inkluderar information om vilken personlig arbetsmiljöutrustning som ska användas på en viss arbetsstation.

Oavsett typ måste all skyddsutrustning som görs tillgänglig för anställda uppfylla internationella standarder. Dessutom bör skydd vara nya och fria från tillverkningsfel. Det är inte tillåtet att dela personlig skyddsutrustning på jobbet och handskar, skyddsglasögon eller overall får inte bäras efter andra anställda. Arbetsgivaren ska anpassa klädsel eller annan skyddsutrustning till arbetets specifika karaktär.

Varför ska personlig skyddsutrustning användas?

För inte så länge som för 50–100 år sedan skulle arbetsolyckor och arbetssjukdomar inträffa dagligen. Denna patologi eliminerades av moderna OHS-riktlinjer (inklusive standarder som utvecklats av Europeiska unionen och American Occupational Safety and Health Administration (OSHA)). Globala institutioner betonar särskilt det faktum att personlig skyddsutrustning för OHS är ett av de mest effektiva sätten att hålla anställda friska (och vid liv!).

Hjälmar eller overaller skyddar den känsliga människokroppen och minskar sannolikheten för dödsolyckor. Att inte använda skyddsutrustning på ett företag är ett bevis på extremt ansvarslöshet. Så varför är personlig skyddsutrustning viktig på arbetsplatsen? Det minskar risken för förgiftning, brännskador, mekaniska skador eller sår. OHS-åtgärder varierar i deras avsedda användning: de skyddar vår hörsel, syn samt inre och yttre organ som hud eller naglar.

Sammanfattning: den oersättliga personliga skyddsutrustningen

Skyddsåtgärder är oersättliga på alla företag där det finns en risk för de anställdas liv eller hälsa. Idag skulle ingen industrianläggning eller byggföretag fungera effektivt utan skyddsutrustningspaket! Glasögon, hjälmar, hörselkåpor och overaller ger högsta säkerhet och kvalitet i arbetet.

Arbetsgången som isoleringsmontör

Varför är planering av arbetet viktigt?

Svenska tjänstemän förlorar tid och energi genom att inte planera sin arbetsdag tillräckligt noga. De vanligaste tids- och energitjuvarna är att man skjuter upp och förhalar arbetsuppgifter, att man tar på sig för många uppgifter i förhållande till den tid som finns tillgänglig samt att man lämnar arbetsuppgifter oavslutade. reflektion kring det här är att det hänger ihop med den personliga planeringen. Ofta har man ett händelsestyrt beteende som leder till att man tvingas skjuta upp vissa arbetsuppgifter för att någon tycker att en annan uppgift är mer brådskande. Man saknar planering och en riktig deadline.

Jobba i block

Det finns ingen patentlösning på hur man ska lägga upp sin tid och sitt arbete. men det finns några enkla grundregler som minskar förekomsten av ”tidstjuvar”.

Den första punkten på listan – att man ”skjuter upp och förhalar arbetsuppgifter”, kan undvikas genom att man lär sig bestämma vad som är viktigt och vilka mål man har med arbetet.

Vi behöver lära oss att jobba mer i block, alltså att göra klart en sak i taget. Det är vanligt att arbetet blir alldeles för splittrat och att man försöker göra flera saker samtidigt. För att få arbetet gjort gäller det dock att få möjlighet till koncentration. Man kan bara arbeta fokuserat med en uppgift åt gången.

Den andra punkten på denna lista handlar om att man tar på sig för många uppgifter i förhållande till den tid man har att tillgå. Även detta hänger samman med planering, många har helt enkelt inte tillräckligt bra koll på hur en arbetsdag ser ut.

Många glömmer också att räkna in oplanerat och oförutsett arbete i sin planering. Men avbrott av olika slag inträffar nästan varje dag, och det måste man ta med i beräkningen.

En arbetsdag kan delas upp i fyra block; rutinarbete, kundmöten, egenplanerat arbete och oförutsedda händelser. När man planerar sin arbetsdag måste man därför ta hänsyn till alla dessa fyra block. Det gäller att pulsera dagen och fundera på hur man kan utnyttja åtta timmar på bästa sätt. Exempelvis kan det vara bra att göra det viktigaste först eftersom man är piggast i början av dagen.

För att lyckas med den personliga planeringen måste man också bli duktig på att ta beslut, tillägger han. När någonting nytt händer eller en ny arbetsuppgift kommer in gäller det att besluta om nästa åtgärd; antingen ska uppgiften göras nu eller så gäller det att bestämma när den ska göras, enbart sparas eller kastas. Risken är annars att man hamnar i den situation som beskrivs i punkt nummer tre på listan – man lämnar arbetsuppgifter oavslutade.

Tydliga mål

En självklar utgångspunkt när man planerar sitt arbete är att man har ett mål med det. Först när målbilden är tydlig så kan man gå till nästa steg, som är att prioritera aktiviteterna. Det tredje steget är att planera när, var, hur och av eller med vem aktiviteterna ska utföras. Det fjärde och sista steget är att agera.

Avsaknaden av tydliga mål är i sig en stor tidstjuv som återfinns på listans sjätteplats. Men målen är inte bara viktiga för planeringen, utan också för att skapa motivation.

Mål och motivation hänger samman med varandra. Mål skapar motivation, som i sin tur leder till effektivitet och därmed till resultat.

De största tids- och energitjuvarna är ..

Att …

 • Skjuta upp och förhala arbetsuppgifter, ”jag gör det sen”.
 • Ta på sig för många uppgifter vs. verklig tid, ”jag fixar det”.
 • Lämna arbetsuppgifter oavslutade. ”jag hinner det sen”.
 • Uppleva att det är svårt att prioritera vad som är viktigt, otydliga anvisningar.
 • Sakna tydliga direktiv och mål.
 • Ha en egen bristfällig planering. Planera din arbetsdag och förbered det du kommer att behöva som t.ex. verktyg, material m.m.
 • Ha en oförmåga ”att säga nej”. Ta inte på dig för mycket.
 • Störas av nyfikna ”som bara vill kolla hur det går och frågar varför jobbet inte redan är klart”.

Tänk alltid på att din tid inom arbetet är det som kan avgöra om ett företag kan fortsätta bedriva verksamhet!

Vad är Tidlista för Teknisk Isolering

Tidlista för Teknisk Isolering beskriver en metod för beräkning av tidsåtgång för tekniska isoleringsarbeten. Den är utarbetad i samarbete mellan VVS-Installatörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Redovisade tider kan användas för kalkylering, planering, lönesättning och uppföljning vid VVS-isoleringar i nybyggnader och ombyggnader samt vid industriisoleringar.

Underlaget till revideringen av tidlistan har erhållits från jämförelser och justeringar i den tidigare tidlistan samt ett antal jämförande undersökningar från utförda arbeten med en riksomfattande spridning.

Varje arbete påverkas i större eller mindre grad av olika yttre faktorer i form av miljöpåverkan, graden av tekniska hjälpmedel, planerings- och samordningseffekter m m. De allra flesta av dessa faktorer går att förutse och bedöma i förväg. Därför måste alla arbeten analyseras innan start för att fastställa produktionsförutsättningarna. Anvisningar om hur dessa analyser kan göras finns beskrivet i ett särskilt avsnitt i tidlistan. Resultatet av analysen tillämpas sedan för att fastställa objektsmultiplikatorn för det aktuella arbetet.

Sammanfattning tidlista …

Tidlistan …

 • anger i princip hur mycket arbetstid man ska lägga på olika detaljer som t.ex. böjar av rörskål, rakmeter isolering på rör m.m.
 • används som underlag till arbetsackord. Ett arbetssätt där man tjänar mer pengar ju snabbare ett arbete utförs.
 • ger exempel på vad som anses utgöra normalförhållanden för isoleringsarbeten.
 • identifierar avvikelser från det normala vilket innebär att tidlistans tider måste justeras nedåt eller uppåt allt efter graden av avvikelse.

Exempel på tidlistans innehåll

Jag har tagit del av informationen ovan

Var noga med att verkligen förstå huvuddelarna i introduktionen för nyanställda sett ovan. Gå gärna tillbaka i texterna vid flera tillfällen och ta pauser mellan de olika textstyckena.

Viktigt här är att du får en förståelse för Teknisk Isolering samt vikten av personligt skyddsutrustning och planering av din arbetstid.

När du känner dig klar så intygar du här nedan att du har förstått huvuddelarna i kursen.