Vad är teknisk isolering?

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

 • Minska värme- och kylförluster
 • Förhindra legionella
 • Förhindra kondensbildning
 • Begränsa brandspridning
 • Dämpa ljud
 • Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
 • Spara pengar och sist men inte minst för att minska miljöpåverkan

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

En utredning från Ecofys visar att potentialen för teknisk isolering inom industrin är cirka 4,5 TWh i Sverige.

Vi kan inte rädda världen genom att isolera rör, kanaler och energiprocesser men den tekniska isoleringen är viktigt ur energisynpunkt och för att säkra prestanda, säkerhet, ekonomi och energi.

Olika typer av isoleringsmaterial du kommer att arbeta med

 • Mineralull
 • Glasnull
 • Keramiska fibrer
 • Cellgummi

Olika produkter du kommer i kontakt med

 • Rörskål
 • Isoleringsskivor
 • Nätmattor
 • Lamellmattor
 • Cellgummiskivor
 • Cellgummislangar
 • Cellgummilim

Vikten av personlig skyddsutrustning

 • Varför är personlig skyddsutrustning viktig?
 • Försäkringar
 • Egenkontroll

Arbetsgången som isoleringsmontör

 • Varför är planering av arbetet viktigt?
 • Vad förväntas av mig?
 • Eget ansvar

Tidlista teknisk isolering

 • Vad är en tidlista?
 • Måste fokusera på att tidplaner följs.

Jag har tagit del av informationen ovan

 • E-post skickas automatiskt till nyanställd samt närmsta chef.