Här får du lära dig om generella begrepp gällande el och elsäkerhet samt vad du får, och inte får göra gällande el.

I denna kurs ska vi gå igenom grundläggande ellära och elsäkerhet. Vi kommer att stifta bekantskap med storheterna spänning, ström, resistans och effekt.

Vi kommer också att räkna på hur de olika storheterna hänger samman med varandra (ett samband som kallas Ohms lag).

Spänning

Allting som driver våra elektriska och elektroniska apparater är en spänningskälla. Ett batteri är en typ av spänningskälla. En USB-port är en annan typ av spänningskälla och ett eluttag är en tredje typ.

Man kan förenklat säga att allt som levererar en spänning är en spänningskälla generellt sett.

Vad spänning är kan beskrivas med ett klassiskt skolexperiment där ett snöre används för att transportera vatten.

Genom att förbinda två bägare med ett snöre (eller hoprullat hushållspapper) och fylla den ena bägaren med vatten, kan vi se hur vattnet flyttar sig från den ena bägaren till den andra.

Detta beror på att den ena bägaren är full med vatten och den andra bägaren är tom på vatten. Det är alltså en skillnad mellan bägarna.

Skillnaden mellan bägarna får vattnet att rinna från den ena till den andra.

När det är lika mycket vatten i bägarna slutar vattnet rinna.

Ett batteri har två poler: en pluspol och en minuspol som strömmen går mellan.

De två polerna motsvarar bägarna i vattenliknelsen och spänningen beskriver förhållandet mellan de två polerna.

Spänning mäts i volt (V) och betecknas med bokstaven U i formler (från tyskans unterschied som betyder skillnad).

Storhet Spänning (U), enhet Volt (V)

Olika spänningskällor har olika spänningar. Ett alkaliskt AA-batteri har exempelvis spänningen 1,5 V när det är helt nytt.

En mobilladdare med USB-kontakt har spänningen 5 V och eluttaget i väggen har spänningen 230 V. Det är alltså större skillnad (högre spänning) mellan de två polerna i eluttaget än polerna på ett alkaliskt AA-batteri.

Klassiska handfläktar drivs vanligtvis på två AA-batterier. När handfläkten är igång laddas batterierna ur, vilket får batteriernas spänning att sjunka. Den sjunkande spänningen avspeglas tydligt i fläktens hastighet. När batterierna är nya är deras spänning hög och fläkten snurrar snabbt. När batterierna börjar ta slut är deras spänning låg och fläkten snurrar långsamt.

När det är lika mycket vatten i bägarna slutar vattnet rinna.

Med gamla batterier (låg spänning) snurrar fläkten långsamt.

Samma fenomen syns tydligt med ficklampor. Jämför hur starkt en ficklampa lyser med nya respektive gamla batterier.

Förr i tiden märktes också fenomenet på bärbara kassett­bandspelare.

När batterierna började ta slut snurrade kassettdäcket långsamt och ljudet blev dovare.

Ström

I vattenliknelsen symboliserar vattennivåskillnaden spänningen. I samma liknelse motsvarar vattnet som rinner mellan bägarna strömmen.

Om inte bägarna (polerna) är förbundna med varandra finns det en spänning men ingen ström. När bägarna (polerna) förbinds med varandra sluts kretsen och en ström börjar gå mellan polerna.

Om inte kretsen är sluten går ingen ström.

Genom att sluta kretsen börjar en ström gå från pluspolen till minuspolen.

Storhet Ström (I), enhet Ampere (A)

AC och DC

Det finns två typer av spänning: likspänning och växelspänning.

Spänningen på ett batteri är det tydligaste exemplet på likspänning. Kännetecknande för likspänning är nämligen att det finns en fast pluspol och en fast minuspol.

Strömmen som kommer från en likspänningskälla kallas likström, vilket förkortas DC (från engelskans Direct Current). Likström går alltid i samma riktning (från plus till minus).

Batterier har likspänning och ger ut likström (DC).

Växelspänning, motsatsen till likspänning, är spänningstypen i eluttaget. Den kallas växelspänning eftersom den växlar fram och tillbaka mellan de två polerna.

Växelspänningen ger i sin tur upphov till en växelström, vilket förkortas AC (från engelskans Alternating Current). Växelström växlar riktning fram och tillbaka.

Eluttag har växelspänning och ger ut växelström (AC).

Eftersom de flesta elektroniska apparater drivs på likspänning behöver spänningen från eluttaget omvandlas.

Det är en av anledningarna till att många elektroniska apparater drivs med nätadaptrar.

Utöver att justera spänningen brukar nätadaptrar också omvandla elnätets växelspänning till likspänning som driver apparaten.

Resistans (motstånd)

Fläktmotorn i handfläkten utgör en resistans (ett motstånd). Det är fläkten som förhindrar att kretsen kortsluts och den begränsar strömmen som går från plus- till minus­polen. I en traditionell ficklampa är det en liten glödlampa som fyller motsvarande funktion.

Resistans mäts i ohm som förkortas med den grekiska bokstaven stora omega (Ω). I formler betecknas resistans med bokstaven R.

Storhet Resistans (R), enhet Ohm (Ω)

Observera, när det handlar om växelspänning så finns det även andra typer av motstånd.

Sammanfattande bild över spänning, ström och resistans.

Ohms lag

Spänning, ström och resistans hänger ihop på ett vackert sätt. Så länge två av faktorerna är kända kan den tredje räknas ut.

Sambandet kallas Ohms lag (uppkallat efter fysikern Georg Ohm).

Ohms lag säger att spänningen (U) är resistansen (R) multiplicerat med strömmen (I).

Om exempelvis strömmen är 0,012 A och resistansen är 1000 Ω kan spänningen räknas ut på följande vis.

U = R × I

U = 0,012 × 1000

U = 12 V

Självfallet går det även att vända på uträkningen för att få fram strömmen när spänningen och resistansen är känd.

I = U ÷ R

I = 12 ÷ 1000

I = 0,012 A

Det finns en klassisk ”fusktriangel” som visar hur formeln ska ställas upp. Den ser ut på följande vis. Genom att hålla över storheten som ska räknas ut visar triangeln hur uträkningen ska göras.

Om vi håller över R (resistansen) ser vi att resistansen är spänningen (U) dividerat med I (strömmen).

Klassisk ”fusktriangel” för Ohms lag.

Effekt

Effekt är ett begrepp som vi funderar över dagligen. När vi värmer lunchmaten i mikro­vågsugnen funderar vi över vilken effekt vi ska ställa mikrovågsugnen på.

Ju högre effekten är, desto snabbare går maten att värma. Många funderar också över effekten när de väljer TV. Ju högre effekt TV:n har, desto mer kostar den att ha igång.

Effekten säger dock inte allt om kostnaden då den också beror på hur mycket (eller hur länge) en apparat används. En vattenkokare har mycket hög effekt, men är ändå energisnål eftersom den kokar upp vattnet snabbt.

I likspänningssammanhang är effekten helt enkelt det vi får om vi multiplicerar spänningen med strömmen. Resultatet (produkten) är effekten angiven i watt (W). I formler betecknas effekt med bokstaven P.

Storhet Effekt (P), enhet Watt (W)

Effektberäkning

Eftersom effekten, spänningen och strömmen hänger ihop kan en av faktorerna räknas ut om de två andra är kända. Om spänningen är 12 V och strömmen är 2 A kan effekten beräknas på följande sätt.

P = U × I

P = 12 × 2

P = 24 W

Eftersom effektformeln är uppbyggd på samma sätt som Ohms lag, går det att ställa upp en liknande triangel för enkel uträkning.

Det går till och med att kombinera effektberäkningsformeln med Ohms lag och bygga ett ”fuskhjul” med alla möjliga kombinationer.

SI-prefix

I el- och elektroniksammanhang är det inte alltid praktiskt att prata om hela volt och hela ampere. Då används SI-prefix för att ange exempelvis tusendelar eller tusental av något.

0,025 A brukar skrivas som 25 mA (precis som 0,025 m kan skrivas som 25 mm och 2500 g kan skrivas som 2,5 kg).

Här följer en sammanställning över de vanligaste SI-prefixen.

Tterax ∙ 10121 000 000 000 000stora T
Ggigax ∙ 1091 000 000 000stora G
Mmegax ∙ 1061 000 000stora M
kkilox ∙ 1031 000lilla k
 grundenhetx ∙ 1001 
mmillix ∙ 10-30,001lilla m
μmikrox ∙ 10-60,000 001lilla grekiska my
nnanox ∙ 10-90,000 000 001lilla n
ppikox ∙ 10-120,000 000 000 001lilla p

Säker el inomhus

Det finns en hel del saker du kan göra för att ditt hem ska bli en trygg och elsäker plats för såväl stora som små. Vi har samlat en lista med enkla tips och råd om vad du bör tänka på.

Kontrollera din elanläggning och dina produkter

Se till att kontrollera din elanläggning och dina elprodukter regelbundet. Om du hittar fel och brister ska du genast se till att de blir åtgärdade.

Det kan till exempel handla om missfärgningar eller sprickor på kablar och ledningar, trasiga stickkontakter eller löst sittande vägguttag och strömbrytare.

Vid byte av en detalj måste den gamla ersättas med en ny av samma sort. Arbetet ska i de flesta fall utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.

Ojordade stickkontakter och uttag

Gamla, runda, ojordade stickproppar får bara användas i ojordade uttag inomhus. De passar helt enkelt inte i jordade uttag och ska heller inte göra det.

Att byta ut ojordade stickproppar mot jordade eller att fila ner kanterna på dem för att få dem att passa är livsfarligt så detta skall ALLTID anses förbjudet!

Förutom detta så skall du ALDRIG heller koppla in en jordad stickpropp i ett ojordat uttag. Detta kan också utgöra livsfara och skall ALLTID anses förbjudet. Extra viktigt i verkstads och industrimiljöer.

Om du flyttar in i en modernare bostad, med enbart jordade uttag, kan du inte ansluta gamla elprodukter med runda ojordade stickproppar.

Det är heller inte tillåtet att lösa problemet genom att göra en adapter med jordad stickpropp och ojordat uttag. Om du vill behålla dina gamla elprodukter måste du lämna in dem till en fackman för ombyggnad.

Installera jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en produkts hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el.

Kontrollera därför att du har en jordfelsbrytare hemma. Om inte, kontakta ett registrerat elinstallationsföretag så hjälper de dig att installera en. Det finns även portabla jordfelsbrytare att köpa.

Kontrollera regelbundet att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om den inte slår ifrån, kontakta ett elinstallationsföretag direkt.

Anlita ett elinstallationsföretag

Elinstallationsarbete måste med vissa undantag utföras av ett elinstallationsföretag.

Företaget måste i sin tur vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete i din bostad. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas.

Andra tips och råd

 • Ta för vana att vara hemma när till exempel tvätt- eller diskmaskinen är igång, så ökar chansen för att upptäcka bränder eller läckage i tid.
 • Rengör torktumlarens filter regelbundet.
 • Köp enbart produkter som är CE-märkta.
 • Köper du en begagnad elektrisk produkt på auktion eller loppis bör de granskas av en fackman innan du använder dem.
 • Dra ur laddare och adaptrar när de inte används. Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när du tar den ur ett vägguttag.
 • Undvik ”fågelbon” där sladdar rullar ihop sig till ett näste. Härvor av sladdar kan skapa livsfarliga situationer om de kommer i kläm och skadas under möbler. 
 • Undvik att använda många grenkontakter i en följd då det kan ge överbelastning.
 • Kontrollera att alla uttag i kök, dusch- och badrum samt källare är jordade. Det gäller även uttag utomhus.
 • Kontrollera dina proppar eller automatsäkringar. Blir någon av dem ofta varm bör du minska antalet produkter som är kopplade till proppen eller säkringen. Anlita ett registrerat elinstallationsföretag för kontroll.
 • Gör hemmet barnsäkert. Se till att alla uttag, även grenuttag, har petskydd, undvik lösa sladdar och håll dem utom lekräckhåll.
 • Använd rätt sorts lampa i armaturer. Lampor ska alltid ha en ljuskälla i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln.
 • Skaffa brandvarnare.

Elsäkerhet vid arbete med fasta installationer

Elsäkerhet vid arbete med fasta instal­la­tioner omfattas av lagar, förord­ningar, föreskrifter samt svenska standarder som är aktuella för elektriska anlägg­ningar och/​eller elektriska anordningar.

Alla som i sitt arbete kommer i närheten av dessa behöver ha kunskap och förståelse om myndig­hets­kraven, samt de faror som kan vara förknippade med arbete eller skötsel av dessa.

Vad får du göra själv?

De flesta elinstallationsarbeten ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten kan du få utföra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Kom ihåg att olagligt elinstallationsarbete är straffbart. Chansa aldrig! Ett misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

El är livsfarligt. Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid allt arbete med elektricitet. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador – och i värsta fall till döden. Är du det minsta osäker ska du alltid låta ett elinstallationsföretag göra jobbet.

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas. Vid förändringar i den fasta elinstallationen, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggar, ska ett registrerat elinstallationsföretag alltid anlitas.

Detta får du göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa
 • För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag

Detta får du inte göra själv

Exempel på arbeten som endast får utföras av ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör

 • Förändringar i fasta installationer
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat
 • Installation av 230 volt golvvärme och värmekabel
 • Förläggning av kabel i mark

Vad är elinstallationsarbete?

Med elinstallationsarbete menas, enligt elsäkerhetslagen, arbete som omfattar:

 • att utföra, ändra eller reparera en elanläggning.
 • att fast ansluta en elektrisk produkt till en elanläggning.
 • att koppla loss en elektrisk produkt från en elanläggning som produkten är fast ansluten till.

Kopplar du el själv? Här är information från Elsäkerhetsverket

222

Du måste vara inloggad för att slutföra detta kunskapstest.